How to choose the right university for you

http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/cambridge
В даден момент от живота си сме изправени пред решителен избор. За мен един от тези моменти беше изборът на университет. Този избор определя бъдещият ти живот и трябва да бъдеш сигурен, че изборът, който правиш е правилен.
Като човек, който е минал по този път искам да споделя някои от моите лични преживявания и да дам няколко съвета около избора на университет.
За начало, всеки човек трябва да се ориентира в каква насоченост иска да се развива. За хората с таланти ( пеене, рисуване, танци  и т.н.), това може и да е по-лесно. Ако все пак искате да развиете таланта си е хубаво да се насочите към университет, който предоставя това. 
Пример: Ако ви се отдава рисуването, скицирането и като цяло изобразителното изкуство може да се насочите примерно към Националната художествена академия в София.
Ако обаче все още не знаете, в каква посока искате да се развивате и нямате тези дарби, които да определят вашата посока на развитие, не се притеснявайте има решение и за вас. В повечето големи градове има центрове за кариерно ориентиране. Там, чрез куп тестове и въпросници, ще определят вашите силни и слаби качества и следователно подходящи професии за в бъдеще.Проблемът с тези центове е, че винаги взимат една доста солидна сума пари. Ако имате възможността да посетите такъв център и да заплатите съответната сума ще е най-добре, но ако нямате тази възможност има доста безплатни тестове в интернет само се поразровете. Те няма да бъдат толкова подробни и определящи, но все пак ще ви дадат насока. А щом разберете това, можете лесно да се ориентирате  каква специалност трябва да запишете и следователно в кой университет.
След като вече сте решили какво искате да учите идва момента да изберете къде да следвате. Тук също се откриват няколко опции. Можете да следвате в България или да се насочите в чужбина. Аз лично изявявах голямо желание да уча навън, но за жалост късно взех това решение и не можах да успея да взе всички нужни сертификати навреме. Затова останах и в България. 
Ако все пак и вие искате да учите навън е хубаво още от първите години в гимназията да се интересувате от съответните университети, които страните предлагат. Имате много опции, от Западна Европа чак до Щатите. За да направите този избор е хубаво да се допитате до консултантски къщи (Едланта, Интеграл, Дарби и др.), които да ви помогнат в избора. Много от вас биха казали, че не е нужно да се стига до там, но от опит ще кажа, че е много по-добре да се направи консултация със специалист в областта отколкото сами да правим планове, които не се знае до колко ще се изпълнят. Лично аз бях създала един много грандиозен план в моето съзнание, но се оказа, че нищо от това, което съм си мислела няма как да стане. Консултантите ще ви отворят очите и ще ви представят реалните възможности. Всяка консултация е свързана със заплащане, но в повечето случаи първата консултация е безплатна. Ако и след нея се нуждаете от още те ще трябва да се заплатят. Но след една консултация винаги можете да промените решението си на 180 градуса, така че нищо няма да ви струва да опитате.
Мога да кажа още много неща относно изпитите, таксите и университетите и в България и в различни страни из Европа, но не искам този пост да става прекалено дълъг. Надявам се да съм била полезна поне малко на кандидат-студентите. Ако искате да споделям още такива съвети, кажете в коментарите, кои теми конкретно да засегна в следващите постове отнасящи се до образованието.

***

http://www.varna.utre.bg/
In some point in your life we are facing a decisive choice. For me this moment was choosing university. This choice determined your future life and you should be sure that you are making the right choice.
As a person who has gone down this road I want to share with you my experience and give you some tips when it comes to choosing a university.
For a start, everyone should know in which direction wants to develop. For the people with talents (singing, drawing, dancing ect.) it would be easy.If you really want to develop your talent you should go for a university which give you this opportunity.
Example: If you are good at drawing, sketching and in art at all you can go for National Academy of Art in Sofia.
But if you don't know in which area you want to develop and you don't have any talents, don't worry there is solution for you. In more of the big towns there are career guidance centers. There they will discover your strong and weak sides by many tests and questionnaires. By this they will tell you which profession is the best for you. The problem with this centers is that most of them take a pretty solid amount of money. If you have the chance to go to a center like this and you have the needed money it will be the best solution but if you can't visit a center like this there are plenty of free tests online, just look for them.They won't be so detailed and in depth but they will give you a good start. And after you know what you are the best in, it will be easier to choose a degree and after that a university.
After you already decided what you want to study it come the moment to choose a university. Here you have a few options. You can study in Bulgaria or to go abroad. Personally I really wanted to study abroad, but I made this decision too late and I could sit for all the needed certificates on time. So I stayed in Bulgaria.
If you really want to study abroad it's better to start preparing from the beginning of high school. There are a lot of options from western Europe to the US. To make the right choice is good to go to consultancies (Edlanta, Integral, Darbi and many more) which can help you with the choice. Many of you would say that this isn't necessary, but from my personal experience I'd say that it's better to talk to a profesionalist in this area better than make plans in your head and not being sure if they are going to work. I personally had such a grandiose plans in my mind but it turned out that nothing of that can not  really happen.The consultats will open your eyes and will tell you the real facts. Every consultation is related to money, but most of the time the first consultation is for free.If you need more consultations after the first one, you should pay for them. But after the consultation you always can change your mind to 180 degrees, so it won't cost you anything to try.
I can say many more things about the exams, the fees and the universities in Bulgaria and also abroad but I don't want to make this post too long. I hope I was useful for some of you. If you want me to share more tips like this please tell me in the comments below what other topics you want me talk about.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com