Book review: A Monster calls by Patrick Ness

First of all I heard nothing but only good things about this book. I watched jessethereader and booksandquills reviews on the book and I totally love them. Then my birthday came around and a friend of mine got me the book.Let me start with the fact that this book has amazing illustrations, which make the book even more gripping. I really enjoyed my time reading it. I love the fact that there weren't much names.I'm really struggling with remember all the names of characters in a book, I get confused. Although I really like the book and the emotional impact it gave mе there is something it was missing. For me it was Lily. I wanted to know more about her and her story.The book is meant for children, but I don't care. It was amazing children book!!!Share your opinion of the book, if you have read it. If you haven't, what are you waiting? Go and grab one.

***

Като за начало чух само добри неща за тази книга. Гледах ревютата на jessethereader и booksandquills и тотално се влюбих в тях.Първо искам да кажа, че тази книга има невероятни илюстрации, които правят книгата още по-въздействаща.Наистина се насладих на времето четейки тази книга. Хареса ми, че авторът не е използвал много имена. Имам голям проблем с помненето на имена на герои. Страшно се обърквам.Въпреки факта, че много харесах книгата и емоционалното въздействие, което тя има върху мен, имаше нещо, което не ми достигна и това беше Лили. Искаше ми се да знам повече за нея и нейният живот.Книгата се води детска, но не му пука особено. Беше страхотна детска книжка !!!Споделете мнението си относно книгата, ако сте я чели. А ако не сте, какво чакате? Веднага я подхващайте.

0

Quotes time

I love to read. Оther thing I like doing is to emphasize phrases and quotes from books that I like and have impressed me. I have GoodReads account for several months, but now found out that there is a menu in which they have collected a bunch of quotes from books, speeches, and more. I have identified some that are my favorite and I think this is a good time for spontaneous post with a dozen beautiful thoughts of great people. Enjoy.

***

Обичам да чета. Друго което обичам да правя е да подчертавам фрази и цитати от книги, които ми харесват и са ми направили впечатление. Има акаунт в GoodReads от няколко месеца, но сега открива, че има меню, в което са събрани куп цитати от книги, речи и други. Набелязала съм си някои, които са ми много любими и реших, че това е подходящо време за спонтанен пост с дузина красиви мисли на велики хора. Насладете се. 
“My thoughts are stars I cannot fathom into constellations.” 
― John GreenThe Fault in Our Stars

"Мислите ми са звезди които не мога да събера в съзвездия."
- Джон Грийн, Вината в нашите звезди

***

"Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people."
- Eleanor Roosevelt 
"Великите умове обсъждат идеи, средните умове обсъждат събития, а дребните умове обсъждат хората."
- Елинор Рузвелт 

***

"To the well organized mind death is but the next great adventure."
- J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer's stone
"За добре организираният ум, смъртта е следващото голямо приключение" 
- Дж. К. Роулинг, Хари Потър и философският камък 

***

"So many books, so little time."
- Frank Zappa
"Толкова много книги, а толкова малко време."
- Франк Запа 

***

"I have not faild. I've just found 10 000 ways that not work."
- Thomas Edison
"Не съм се провалил, просто намерих 10 000 начина, които не работят." 
- Томас Едисън

***

Stories are wild creatures, the monster said. When you let them loose, who knows what havoc they might wreak?” 
― Patrick NessA Monster Calls

"Историите са диви създания, каза чудовището. Пуснеш ли ги на свобода, никой не може да каже какъв хаос ще причинят"
- Патрик Нес, Часът на чудовището 

***

“The only thing worse than a boy who hates you: a boy that loves you.” 
― Markus ZusakThe Book Thief

"Единственото нещо по-лошо от момче, което те мрази е момче, което те обича."
- Маркас Зузак, Крадецът на книги 

***

“If one cannot enjoy reading a book over and over again, there is no use in reading it at all.”
- Oscar Wilde
"Ако не можеш да се насладиш да четеш книга, отново и отново, то значи е нямало нужда да я четеш като цяло."
-Оскар Уайлд 
3

Film reviw: Dracula UntoldI  walked into the theater  super excited and waited jumping in  my place while the  ten minutes ads. I heard  nothing but good things about the film. Amazing effects, grat acting and the plot was well told. Yes, but not. 
Let me start by saying that the film trailer was more scary and interesting than the film itself. The story started well, but it was predictable and short. I expected the film to last longer. I felt like I was 30 minutes. 
I admit the effects were good, especially if the film was 3D. 
I thought the story of Dracula was pretty played out, but I liked the references to the Ottoman Empire. The cast was well chosen. I think Luke Evas pretty well has fulfilled the role of Dracula. 
In conclusion, I would say that I have mixed feelings about the film. I would give it 6 out of 10 . 
What do you think about it?

***

С нетърпение влязох в залата и изчаках подскачайки на мястото си десетте минути реклами. За този филм чух само хубави неща. Чудесни ефекти, добра игра и историята била добре разказана. Да, ама не.
Нека започна с това, че трейлъра на филма беше по-страшен и интересен от самият филм. Историята започна добре, но беше предвидима и кратка. Очаквах филма да беше по-дълъг. Имах чувството, че беше 30 минути. 
Признавам ефектите бяха добри, особено, ако филмът беше 3D. 
Мислех, че историята за Дракула е доста изчерпана, но ми хареса препратките към Османската империя. Актьорският състав беше добре подбран. Мисля, че Лук Евас доста добре си е изпълнил ролята на Дракула.
В заключение, бих казала, че имам смесени чувства към филма. Бих го оценила с шестица по десетобалната система.
Какво мислите вие за филма?
2

One of my days: Read-a-thon

Lately I went through some of the blogs I'm following and came across a series of posts by Nina which grab my attention. They are posts in which she shares how her day went. It aas interesting for me to read and look at the series of posts, hopefully, you would like to see mine.

***

Скоро обхождах някои от блогове, които следвам и попаднах на серия от постове на Нина, които ми спечелиха вниманието, а точно пост, в който тя споделя как е минал денят и. Беше ми интересно да чета и разглеждам серията от постовете и, надявам се и на вас да ви е приятно да разгледате моя.

My day started at 8 a.m. I woke up without any troubles. I made myself a cup of caffee and read in bed till 9.30 a.m.

***

Денят ми започна в 8:00 сутринта. Събудих се безпроблемно. Направих си кафе и почетох в леглото до към 9:30.

At 10.30 a.m. my English course started. At noon I finished with my course and went to take something to eat and hurried to go home, because at 3 p.m. was starting the read-a-thon. If you don't know about the read-a-thon, check out my post about it.

***

От 10.30 бях на курсове по английски език.  Към обяд приключих и  отидох да си взема нещо за хапване и бързах да се прибера вкъщи, защото в 15:00 започваше маратона по четене. Ако не знаете какво е това можете да погледнете предишния ми пост.


The day was sunny and was going to be long.

***

Денят беше слънчев и се очертаваше да бъде дълъг.Most of the day I spent in the kitchen with a cup of tea and a book. I really wanna say that the read-a-thon went well, but I would lie. The only thing I managed to do was finishing the audio book of Harry Potter and the chamber of secrets. I also read about one hundred pages of the Book Thief and I have a hundred more to read.

***

По-голяма част от денят ми премина в кухнята с чай и книга. Колкото и да ми се иска да кажа, че маратона по четене завърши успешно, ще излъжа. Единственото което успях да направя е да изслушам аудио книгата на Хари Потър и стаята на тайните. Прочетох към стотина страници от "Крадеца на книги", но имам още толкова за да го завърша.


The weather was with me. After the sunny morning there were a rainy afternoon - the perfect time for reading.

***

Времето беше с мен. След слънчевата сутрин, последва мрачен и дъждовен следобед - перфектно време за четене.


For ending of the Saturday evening I decided to watch some romantic comedy. I bet on The Vow. I really like the combination between Channing Tatum и Rachel McAdams. They are amazing couple. I totally recommended the film if you are a fan of romantic films. And that was te end of my day. Hope it was interesting.

***

За завършек на съботната вечер реших да се поглезя с някоя романтична комедия. Заложих на The Vow. Много ми харесва комбинацията на Channing Tatum и Rachel McAdams. Страхотна двойка са. Препоръчвам филма за всички любители на романтиката. И така завърши денят ми. Надявам се да ви е било интересно.
3

Favourite youtubers: Beauty gurus

Zoe Sugg (Zoella)


Everyone has heard about Zoella. She is popular among people from YouTube. Her channel in the video-sharing network is from 2009. From her I learned many tricks associated with hair and my face skin. She gives great tips on skincaring. Also learned a few tricks from  her blog about photography, you can find it here.


Всеки е чувал за Зоела. Тя е сред популярните лица на youtube. Нейният канал съществува с мрежата за видео споделяне от 2009 година. От нея съм научила много трикове свързани с косата и лицето ми. Дава страхотни съвети за грижа за кожата на лицето. Също научих някои трикове за снимането от блога и, можете да го намерите тук.


Bethany Mota (MacBarbie07)

Bethany enjoys popularity not only from hers fans who watch her on the web, but they can see her on  the small screen as part of the new season of  Dancing with the stars. She  is creative, inspiring and beautiful. Some of the ideas for the blog are hers video ideas. She recently launch her own fashion line.


Бетани се радва на популярност не само от нейните почитатели, които я следят в интернет пространството, но вече могат да я гледат и на малкия екран, като част от новият сезон на Dancing with the stars. Тя е креативна, вдъхновяваща и красива. Някои от идеите за блога са нейни идеи. Наскоро тя откри и своя собствена модна линия.


Eva Gutowski (mylifeaseva)

Eva is my new discovery. She's just amazing. Her ideas are super fresh and inspiring. She is really funny and I think he deserves a lot more followers. Her style is very girly and cute. I recommend you to check her channel.


Ева е моето ново откритие. Тя е просто невероятна. Идеите и са супер свежи и вдъхновяващи. Супер забавна е и смятам, че заслужава много повече последователи. Стилът и е много момичешки и  сладък. Препоръчвам ви да разгледате канала и.

Arlyne Sanjines (Arlyne Sanjines)

Arlyne has a unique style. She is like girl from tumblr, for whose wardrobe you would die. In addition she has great style and unique ideas. And her videos are with perfect quality and full with inspiring ideas.


Арлийн има уникален стил. Тя е от онези момиче от tumblr, за чийто гардероб си умирате. Освен невероятен стил тя притежава и уникални идеи. Видеата и са с перфектно качество и пълни си вдъхновяващи идеи.

Nika Ereulj (NikasInnerBeauty)

Unlike the other girls in this post, Nika is neither British nor American. She's from Slovenia. The reason I follow Nika is that I feel really close to her. Her life is much more familiar to me than that of other beauty gurus.


За разлика от останалите момичета в този пост, Ника не е нито от Великобритания, нито от Америка. Тя е от Словения. Причината поради, която следвам Ника е, че се чувствам много близка до нея. Живота и е много по-познат за мен от колкото този на другите  beauty gurus.

Meredith Foster (StilaBabe09)

The best for last. Meredith is the most incredible of all. For me she is a person who deserves admiration.She is delighted to have all this popularity, but she is still grounded in reality. Her ideas are original and they are inspiring.


Най-доброто за най-накрая. Мередит е най-невероятната от всички. За мен тя е човек, който заслужава адмирации. Радва се на популярност, но все още е здраво стъпила на земята. Нейните идеи са оригинални и те вдъхновяващи. 

Who are yours favourite beauty gurus? And by the way today the blog is making one month ^_^

***

Кой са вашите любими beauty gurus? И между другото днес блога прави един месец ^_^

1

Dewey's Read-a-thon


Have you ever herad about reading marathon? Well, if the answer is yes, then my next explanation will be required. But if you've never heard of this, I'll explain everything for you.
Reading marathon as know as  Read-a-thon is like a marathon, but instead of running certain distances, you read. 
I recently discovered this community of youtubers whose videos are focused on books, reading and writing. I can safely say I got addicted to them. Definitely have favorites, but the whole community is amazing.
There are two types marathons. Those that continue week or a weekend, and those who continue only 24 hours. 
On October 18,  there will be held 24 hour marathon. People from all over the world will be reading at the same time. Here you can register for the marathon. For Bulgaria it starts at 3p.m. You can find more information about the marathon on their Facebook page, you can also find them on Twitter
I'm already registered and eagerly wait for the weekend. I plan to finish the books that I'm currently reading. 
Will you take part? If yes, what are you going to read?

***


Чували ли сте някога за маратон по четене? Е, ако отговора е да, то тогава следващата ми разяснения няма да са ви нужни. Но ако никога не сте чували за това, сега ще обясня всичко.
Маратонът по четене е като истински маратон, но вместо да бягаш определени разстояния, ти четеш.
Наскоро открих тази общност от youtuber-и, чиито клипове са насочени върху книгите, четенето и писането. Спокойно мога да кажа, че се пристрастих към тях. Определено си имам любими, но като цялата общност и идеята ми допадат много. 
Има два видя маратони. Такива, които продължават седмица или само уикенд и такива, които продължават само 24 часа.
На 18 октомври ще се проведе 24 часов маратон. Хора от цял свят ще четат по едно и също време. Тук можете да се регистрирате за участие в маратона. За България той започва в 3 следобед. Можете да намерите повече информация за маратона на фейсбук страницата им, можете да ги откриете и в туитър 
Аз вече съм регистрирана и с нетърпение чакам уикенда. Мисля да дочета книгите, които съм започнала в момента и ще видим до къде ще стигнем.
Вие ще участвате ли? Ако да, какво ще четете? 
6

Fall playlist

I can say that I was inspired by the idea of La foi en vous. I decided to share with you the songs that I listen to in the last month and will listen to the end of the season. I hope you find some of your favorites here. Share your favorite ones.

***

Мога да кажа, че се вдъхнових от идеята на La foi en vous. Реших да споделя с вас песничките, които слушам през последния месец и ще слушам до края на сезона. Надявам се да откриете някоя от вашите любими тук.Споделете вашите фаворите за есента.

Ed Sheeran - Thinking out loud 


Ed Sheeran - Autumn leavesThe Hozier - Take me to churchSam Smith - Stay with me


The Smiths - Asleep


Maroon 5 - Maps


Paramore - Ain't it fun


The Neighbourhood - Sweater weather


4

TBR: October

I always pick up a lot of books that I want to read during a month and most of the time I choose way too much books and I can't read them all. So, I decided this month to set an achievable target and probably when I put this all on a paper I'll reach my aim.


Винаги си набелязвам куп книги, които искам да прочета през даден месец, но в повечето случаи прекалявам и избирам повече книги от колкото мога да прочета.Затова реших този месец са си поставя постижима цел и може би като заявя намеренията си черно на бяло, ще ги изпълня.


1. "The book thief" by Markus Zusak
If I shoud be honest, I'm already reading this book and it's simply amazing. It has all in one.

1."Крадецът на книги" от Маркъс Зюсак
Ако трябва да бъдем честни вече съм в процес на четене на тази книга и мога скромно да кажа, че много ми харесва. Има от всичко по-малко. 


2. "Tobacco" by Dimityr Dimov
I'm reading this book only for school, and I'll never admit liking it, even if I do. I promise.


2. "Тютюн" от Димитър Димов
Тази книга я чета единствено и само за училище, но ако ми хареса няма да си призная. Обещавам.


3.The Diary of Аnne Frank 
I am very excited about this book. I can not wait to read it. I'm a big fan of the Second World War and this book definitely has a lot of interesting facts and experiences of the war.

3. Дневникът на Ане Франк
Много съм развълнувана относно тази книга. Нямам търпение да я прочета. Изключително голяма почитателка съм на Втората световна война и тази книга определено има много интересни факти и преживявания от войната. 

Share what is on your reading list this month. If someone has a profile on goodreads I would be happy if you add me, so we can recommend books and to share opinion  on the books we've already read.

 ***

Споделете кои са вашите четива за месеца. Ако някой има профил в goodreads ще се радвам да ме добави за да си препоръчваме книги или да споделя мнението си за вече прочетени книги.


4

Win a book

This post won't be something creative but we'll inform you in some way. If you like reading, this is for you. Cinebum are organizing a reading month. Through the whole month of October you will have the chance to win some of your favourite books. Some of the books you can win involve the 50 Shades of Gray series, The Hunger Games series, The Born series and more. Here you can see how and when you can win each book. And good luck.


Този пост няма да е нещо креативно, а по-скоро информативно. Ако обичате да четете, това е за вас. Cinebum организират четящ месец. През целият октомври ще можете да си спечелите някоя от любимите си книги. Някои от книгите, които можете да спечелите са поредицата "50 нюанса сиво", поредицата "Игрите на глада", поредицата за Борн и други. Тук можете да видите как и кога можете да си спечелите всяка книга. И късмет на всички. 

1

5 ideas for business from home

1.Photographer 

Everyone thinks that if you have a nice camera then you already are photographer, but they are far from the truth. Even the best camera can not know where to stand and what angle. To start this business you need models. Go to an event and take some pictures. Then show the shots to the host and maybe he will like them and then hire you for another event. If you have friends who aresenior year,  perfect. Along proms, everyone is looking for a good photographers. You do not have to immediately start making money out of this. Many people have a photography as a hobby and if you turn a hobby into a profession, so you will work with pleasure.

1. Фотограф

Всички смятат, че щом имат хубав фотоапарат, то значи вече са фотографи, но са далече от истината. Дори най-добрият фотоапарат не може да знае къде да застане и под какъв ъгъл. За да започнете този бизнес са ви нужни модели. Отидете на някое събитие и направете няколко снимки. След това покажете творението на домакина и може би той ще ги хареса и ще те наеме за друго събитие. Ако имате приятели, които ще завършват скоро, перфектно. Покрай баловете, всички искат фотографи. Не е нужно веднага да започнете да изкарвате пари от това. Много хора имат фотографията за хоби, а ако превърнете едно хоби в професия, то значи ще работите с удоволствие.

2. Web Design 

For this work not even have to be outside. You can work at any time that suits you. But first, you must have aesthetic taste of the kind of site and you should work / and do it well / with processing programs. If you have these qualities, the next step is to find people to offer this services. I'm sure many people need good web design.

2. Уеб Дизайн

За тази работа дори не е нужно да сте навън. Можете да работите по всяко време, което ви е удобно.  Но за начало трябва да имате естетически вкус за вида на сайта и да можете да работите /и то добре/ с обработващи програми. Ако имате тези качества, следващата стъпка е да намерите пазар, където да предлагате услугите си. Сигурна съм, че много хора се нуждаят от  добър уеб дизайн.

3.Yoga Instructor

Firstly, you will need to master the art of yoga. And if you want your business to be 100% legal, you can visit training schools where you will receive a certificate for the skills you learn. For this job, you don't have to have a studio or room, you can visit you clients at their homes and do private coaching against good paying.

3. Йога инструктор

За начало ще трябва да владеете изкуството на йогата. И ако искате бизнесът ви да е на 100% легален, можете да посетите школи за обучение, където ще получите сертификат за уменията си. За тази работа, не е нужно да имате студио или зала, можете да ходите по домовете на клиентите си и да правите частни тренировки срещу добро заплащане.

4.Personal fitness trainer 

If you know a lot about fitness and healthy eating, you can make fitness and diet programs. For this job you can not move from home, you can communicate with your customers by email and track their development.


4.Персонален фитнес инструктор

Ако разбирате от фитнес и от здравословно хранене, можете без проблем да правите фитнес и диета програми. За тази работа също можете да не мърдате от вкъщи, може да кореспондирате с клиентите си по мейл и да следите тяхното развитие.

5. DIY stuff

This is probably the funniest of all, or at least for me. For many people this is a hobby, but it can be turn into a business easy. Make some sample models, snap them and upload them on Facebook. See who is interested and sell them. Sounds easy right?

5. "Направи си сам" нещица

Това е може би най-забавното от всички или поне за мен. За много хора това е хоби, но много лесно можете да го превърнете в бизнес. Направете няколко примерни модела, снимайте ги и ги качете във фейсбук. Вижте кой проявява интерес и ги продайте. Звучи лесно нали?

Inspired by this article, I give you some ideas, hoping that you will feel inspired and I don't know, may be start your own business from home.


***

Вдъхновена от тази статия ви давам малко идеи, надявайки се и вие да се вдъхновите, и не знам, може би да започнете собствен домашен бизнес.

Снимки:Tumblr
2

Film review: The Maze Runner

This is the most awaited premiere for me this year (well except Mockingjay ). I made the mistake to read a few reviews of the film before I went to the cinema to watch it. Most of the reviews were negative. 
While waiting for the beginning of the film I was a little worried. I really wanted to like this film, but if I didn't I knew it would be hard to hide it. 
I watched the trailer a few times before that and I had a vague idea what to expect. But even if I watched it 2,000,000 times I was not prepared for this. 
The film was very well made. I have no criticism about plot, characters, effects and whatever. The whole time I didn't know what to expect. I was in suspense until the very end. 
But the end. Ahh the end. I've never been so confused  in my life. I can not wait to read the trilogy, on which  is based the film. You can see this review of the first book on Tallulah rose's blog. It's pretty good.

***


Това е възможно най-чаканата премиера за мен тази година ( е като изключим Сойка присмехулка). Направих грешката да прочета няколко мнения за филма преди да отида да го гледам. По-голяма част от ревютата бяха негативни. 
Докато чаках началото на филма бях малко притеснена. Много исках този филм да ми хареса, но знаех, че ако не ми хареса ще ми е трудно да го скрия. 
Бях гледала няколко пъти вече трейлъра и имах бегла представа какво да очаквам. Но дори и 2 милиона пъти да го бях гледала не бях подготвена за това.
Филмът беше много добре направен. Нямам никаква критика към сюжет, герои, ефекти и каквото и да е. През цялото време не знаех какво да очаквам. Бях в напрежение до самият край.
А краят. Ахх краят. Толкова объркана не съм била никога през живота си. Нямам търпение да прочета трилогията, на която е базиран филмът. Можете да прогледнете това ревю на първата книга на Tallulah rose's blog. Доста добре е представила нещата.


2

Trip:Belgrade, Serbia

Всички си мислят, че трябва да отидеш далеч в някоя екзотична или модерна страна, за която всички знаят и когато им разказваш и показваш снимки да ти завиждат, но не това е важното когато отиваш на пътуване. Всичко зависи от теб и това за какво си готов. Аз ще ви покажа как дори на две крачки от нас можете да намерите удоволствие и красота. 
В близост до нашата родина,в Сърбия има прекрасни места, които си заслужават да се видят. Много хора бих зачертали Сърбия от списъка им с бъдещи дестинации, но аз ще се опитам да ви покажа една малка част от тази страна, която успях да запазя през обектива и да ви покажа. 
Дами и господа, на вашето внимание Белград.


Земун

Предните снимки са заснети в прекрасният квартал на Белград, Земун. Това кътче е прекрасно. Можете да се разходите по брега на реката, да седнете в някое от сладките заведения, които впечатляват с вида си, който наподобява на различни епохи. Можете да се разходите по главната улица и няма да бъдете разочаровани, защото можете да намерите всичко. Когато сте разхождате из Земун имате онова усещане, че сте някъде из италианската Ривиера, но сте в нашата скромна съседка Сърбия. 

Центърът на Белград 

Както всеки голям град така и този има обширна централна улица, която е осеяна с магазини на известни марки, но също така има и малки магазинчета, които ще ви очароват с креативност и чар. Ако случайно се изморите от обиколките по магазините, не се тревожете, зад всеки ъгъл ви чака кафене или закусвалня, където можете да отдъхнете. 


Калемегдан

Главната улица завършва с тази възхитителна крепост - Калемегдан. От там се открива най-впечатляващата гледка в цял Белград. Крепостта е от времето на Османската империя и е много добре запазена. Към крепостта има и парк, в който можете просто да седнете и да се насладите на гледката. Това беше първият ми пост. Доста несигурен и несполучлив излезе, но имам още да се уча в тази сфера. Надявам се да ви е бил поне малко интересен и да ви е вдъхновил за нещо ново.

1

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com