Book: That Summer by Lauren Willig


Подходих към тази книга малко необичайно. Винаги чета гърба на книгата, преди да я започна, но с тази не го направих. Реших, че ако чета книгата без да знам нищо за нея, ще изпитам по-голямо удоволствие и ще и се насладя повече. И се оказах права. Бях въодушевена от всеки един нов персонаж в романа, от всеки поглед на героите и очаквах всичко от просто една усмивка.
В основата на историята стои една къща. Звучи доста просто, нали? Но се оказва, че тази къща крие тайни от миналото, които се разкриват в настоящето. Двете истории са преплетени до съвършенство и факти и събития от едната се появяват в другата. Миналото е описано с таква детайлност и прецизност. Авторката се е постарала да пресъздаде идеалната картина на Лондон от XX век. 
Освен тайни, пламенна любов и произведения на изкуството в книгата можем да се докоснем до взаимоотношенията между баща и дъщеря. Един баща, който таи години наред мъката си и най-сетне събира смелост да излее душата си пред дъщеря си. Специално внимание искам да обърна на всички романтични/еротични сцени. Бяха написани с такава нежност и страст. Просто перфектни.
Нещо, което много харесах в тази книга е главната героиня, Джулия. Чувствах се изключително близка с нея, нещо, което не бях срещала в книга от доста време.
Като за финал, нека обърнем внимание на корицата, която без спор е просто впечатляваща. Издателство СофтПрес са свършили невероятна работа с нея.
Като цяло книгата е едно много леко четиво, което те отнася ту в миналото, ту те връща в настоящето и те кара да мечтаеш.

***

I approached this book a little unusual. I always read the synopsis on the back first, before I go into the actual book. I decided that if I read the book whithout knowing anything about it I would be more impressed by it and I would feel more satisfaction. And I was right. I was intrigued by every new character in the book, every look they give each other and I expect everything form a little smile.
The base of the story is one house. It sounds simple, isn't it? But it turns out that this house keep secrets from the past, which get revealed in the present. The two strories intertwine perfectly and facts and events from one of the stories appear in the other one. The past is discribe with such a details and precision. The author give her best to create a perfect view of London from XX century.
Besides secrets, ardent love and masterpieces in this book we can also find a relationship between father and his daughter. One father who keep his grief and finally open himsеlf in front of his daughter. Special attention I would like to pay to the romantic/erotic scenes. They are written with such a tenderness and passion. Totally perfect.
Something I really like about this book is the main character, Julia. I felt really close to her, something that I haven't seen in book for quite a long time.
And in the end, let pay some attention to the book cover, which is on point. Publishing house SoftPress did amazing work with it.
In conclusion, the book is really light read, which take you back in time, then take you back in the present and make you dream.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com