Summer reader book tag

Скоро попаднах на този таг в блога Reading is my super power . Страшно ми хареса и реших, че е много подходящ за момента.


1. Лимонада. Изберете книга, която е започнала, горчиво, но е станала по-добра.

"Фенгърл" на Рейнбол Роуъл. В началото на книгата ми е толкова жал за Кат, тъй като напълно я разбирам. И аз да имах сестра с нея щях да искам да живея в колежа. Но това тяхно разделяне се оказва много полезно за Кат и тя все пак открива много нови приятели и приключения.

2. Златно слънце. Изберете книга, която ви е накарала да се усмихнете несравнимо.

Книгите, които винаги са ме карали да се усмихвам е поредицата за Пърси Джаксън на Рик Риърдън. Героите са забавни, а книгите са изпълнение с безброй приключения.

3. Тропически цветя. Изберете книга, в която действието се развива в чужда страна.

Повечето книги, които чета, действието се развива в чужда страна, но реших да се спра на "Крадецът на книги" на Марк Зюсак, в която събитията се случват в Германия. 

4. Сянката на дървото. Изберете книга, в която за първи път е представен мистериозен или съмнителен герой.

Тук се зачудих малко, но все пак избрах Нико, синът на Хадес от поредицата за Пърси Джаксън ( мисля, че прекалено често започнах да я споменавам). Като син на Хадес той е достатъчно тъмен, мрачен и мистериозен. 

5. Пясък. Изберете книга, в която сюжета се развива бавно.

Колкото и да харесвам тази книга, мога да кажа, че това и беше единственият недостатък. И ако се чудите за коя книга говоря, това е Дневникът на Ане Франк.

6. Зелена трева. Изберете герой, който в пълен с живот и ви кара да се усмихвате.

Тук без да се замислям, избирам Лео от книгите на Рик Риърдън за Героите на Олимп. Той е възможно най-забавният и весел герой, когото съм срещала някога. 

7. Диня. Изберете книга, която включва тайна.

Не знам много такива книги, но бих казала, че в книгата "Революция" на Дженифър Донъли има една кутия, която определено, криеше тайни, които тотално ме разбиха.

8. Шапка. Изберете книга, която се развива във весела обстановка.

Винаги съм намирала Хогуортс за едно от най-привлекателните места за живеене. Дж. К. Роулинг си е свършила перфектно работата при изграждането на този свят в книгите за Хари Потър.

9. Барбекю. Изберете книга, в която героят е представен като голямо парче.

Не бих нарекла точно този герой "парче", а по-скоро красив и привлекателен младеж, а именно Дориан Грей от Портретът на Дориан Грей на Оскар Уайлд. Бих казала, че всички ще се съгласят с мен, че този герой е един от най-чаровните и увлекателни герои някога. 

10. Лятно забавление. Разпространи и направи тага.

Всеки, които изявява желание може да направи тага. Конкретно ще таган Теомира, която обнови блога си и няма търпение да се заеме с развиването му.

***


I found this tag on Reading is my super power blog, lately. I really liked it and decided that it's perfect for this time of the year. 

1. Lemonade. A book, which started bitter but it got better.

"Fangirl" by Rainbow Rowell.  At the beginning of the book I felt so sorry for Cath because I totally understand her. If I had a sister, I also would like to live with her in college. But this separating apart was really useful for Cath and she made a lot of friends and take up adventures.

2. Golden sun. A book that make you smile beyond  comparison.

Books that always make me smile are the books about Percy Jackson by Rick Riordan. The characters are funny and the books are full of adventures.

3. Tropical flowers. A book that take place in foreign country.

Most of the books that I'm reading are taking place in foreign country but I decided to choose "The book thief" by Markus Zusak, which take place in Germany.

4. Shadow of a tree. A book, which shows mysterious and suspicious character.

It took some time to choose a character for this one, but I picked up Nico, the son of Hades, from the Percy Jackson's books by Rick Riordan ( I think I mention these books too many times). As a son of Hades, he is enough dark, grimy and mysterious.

5. Sand. A book, which plot is moving too slow.

No matter how much I love this book, I think this is its only disadvantage. And if you are wondering which book I'm talking about it's Anne Frank's Diary.

6. Green grass. A character, which is full of life and makes you smile.

For this one without any thinking I choose Leo from the Rick Riordan's Heroеs of Olympуs seriеs. He is the most hilarious character that I've ever met.

Ahtopol

7. Watermelon. A book, which include a secret. 

I don't know a lot of books which include secrets but in  "Revolution" by Jennifer Donnelly, there is one box which totally crashed me. 

8. Hat. A book, which has a playful atmosphere.

I've always found Hogwarts for the most sttractive place for living. J.K. Rowling made amazing work by creating this wonderful world.

9. Barbecue. A book, where a character is a hot slice.

I wouldn't call this character a "hot slice" but more of a beautiful and handsome man. I'm talking about Dorian Grey from "Picture of Dorian Gray" by Oscar Wilde. I think that everyone would agree with me that he is one of the most charming and attractive characters ever.

10. Summer fun. Share and make the tag.

Anyone who wants can make the tag. Specifically I'm going to tag Teomira, who updated her blog and can't wait to develop it.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com