5 ideas for business from home

1.Photographer 

Everyone thinks that if you have a nice camera then you already are photographer, but they are far from the truth. Even the best camera can not know where to stand and what angle. To start this business you need models. Go to an event and take some pictures. Then show the shots to the host and maybe he will like them and then hire you for another event. If you have friends who aresenior year,  perfect. Along proms, everyone is looking for a good photographers. You do not have to immediately start making money out of this. Many people have a photography as a hobby and if you turn a hobby into a profession, so you will work with pleasure.

1. Фотограф

Всички смятат, че щом имат хубав фотоапарат, то значи вече са фотографи, но са далече от истината. Дори най-добрият фотоапарат не може да знае къде да застане и под какъв ъгъл. За да започнете този бизнес са ви нужни модели. Отидете на някое събитие и направете няколко снимки. След това покажете творението на домакина и може би той ще ги хареса и ще те наеме за друго събитие. Ако имате приятели, които ще завършват скоро, перфектно. Покрай баловете, всички искат фотографи. Не е нужно веднага да започнете да изкарвате пари от това. Много хора имат фотографията за хоби, а ако превърнете едно хоби в професия, то значи ще работите с удоволствие.

2. Web Design 

For this work not even have to be outside. You can work at any time that suits you. But first, you must have aesthetic taste of the kind of site and you should work / and do it well / with processing programs. If you have these qualities, the next step is to find people to offer this services. I'm sure many people need good web design.

2. Уеб Дизайн

За тази работа дори не е нужно да сте навън. Можете да работите по всяко време, което ви е удобно.  Но за начало трябва да имате естетически вкус за вида на сайта и да можете да работите /и то добре/ с обработващи програми. Ако имате тези качества, следващата стъпка е да намерите пазар, където да предлагате услугите си. Сигурна съм, че много хора се нуждаят от  добър уеб дизайн.

3.Yoga Instructor

Firstly, you will need to master the art of yoga. And if you want your business to be 100% legal, you can visit training schools where you will receive a certificate for the skills you learn. For this job, you don't have to have a studio or room, you can visit you clients at their homes and do private coaching against good paying.

3. Йога инструктор

За начало ще трябва да владеете изкуството на йогата. И ако искате бизнесът ви да е на 100% легален, можете да посетите школи за обучение, където ще получите сертификат за уменията си. За тази работа, не е нужно да имате студио или зала, можете да ходите по домовете на клиентите си и да правите частни тренировки срещу добро заплащане.

4.Personal fitness trainer 

If you know a lot about fitness and healthy eating, you can make fitness and diet programs. For this job you can not move from home, you can communicate with your customers by email and track their development.


4.Персонален фитнес инструктор

Ако разбирате от фитнес и от здравословно хранене, можете без проблем да правите фитнес и диета програми. За тази работа също можете да не мърдате от вкъщи, може да кореспондирате с клиентите си по мейл и да следите тяхното развитие.

5. DIY stuff

This is probably the funniest of all, or at least for me. For many people this is a hobby, but it can be turn into a business easy. Make some sample models, snap them and upload them on Facebook. See who is interested and sell them. Sounds easy right?

5. "Направи си сам" нещица

Това е може би най-забавното от всички или поне за мен. За много хора това е хоби, но много лесно можете да го превърнете в бизнес. Направете няколко примерни модела, снимайте ги и ги качете във фейсбук. Вижте кой проявява интерес и ги продайте. Звучи лесно нали?

Inspired by this article, I give you some ideas, hoping that you will feel inspired and I don't know, may be start your own business from home.


***

Вдъхновена от тази статия ви давам малко идеи, надявайки се и вие да се вдъхновите, и не знам, може би да започнете собствен домашен бизнес.

Снимки:Tumblr

2 коментара:

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com